ж.к. ЛЕВСКИ - ЗОНА Г, бл. 36, вх.Б, ет.7, ап.56
СОФИЯ,
България
23.3851689000001
42.7141288
UserLikes
Име: АКВАРИУС ЕН ДИ
Адрес: СОФИЯ, ж.к. ЛЕВСКИ - ЗОНА Г, бл. 36, вх.Б, ет.7, ап.56
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://aquariusbg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречистване и разпределение на вода
Дейност:

Пречиствателни станции.

Ключови думи: пречистването води, квалифицирани специалисти, консултиране, подготовка на документи, необходими разрешителни

CATALOG.BG > АКВАРИУС ЕН ДИВижте на картата

Facebook

Продукти

АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Маслозадържатели
Маслозадържатели
Резервоар с две отделения.
Маслозадържател за мазнини, греси и плуващи неразтворени вещества от отпадъчни води от канализацията на апартаменти, кухни, ресторанти и столови.
Произведени като цилиндрични резервоари от стъклопластс капак клас A15 (за пешеходци) иликлас B125 (трафик на леки автомобили),през който може да бъде инспектиран. Резервоара е направен от пластове стъклопласт, а най горния пласт е подсилен с текстилна вложка, долните и горни ръбове също са подсилени.Разделен е на две отделения които намаляват скоростта на потока с което подпомагат разделянето на мазнините и гресите от водата.
АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Маслозадържатели с коалесцентни филтри
Маслозадържатели с коалесцентни филтри
Сепараторите с коaлесцентни филтри за въглеводороди и неемулсирани минерални масла се поставят по пътя на водата при отпадъчни води от механични работилници, металообработка, автомивки, паркинги и бензиностанции.

АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Пречистване на питейни води, Водоподготовка
Пречистване на питейни води, Водоподготовка
Един жизнено важен фактор за сухоземните животни, растенията и човека е водата. Значението й се определя от нейните свойства: • Тя е основна част на протоплазмата на клетките и тъканите и само при наличието ѝ протичат процеси на асимилация и дисимилация; • Има способността да поглъща голямо количество топлина, с което регулира топлообмена; • Универсален разтворител
• Среда за протичане на жизнените процеси в клетките – има значение за обмяната на веществата
АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Пречиствателни станции за битови отпадни води
Пречиствателни станции за битови отпадни води
Степента за пречистване зависи от емисионните ограничения упоменати в разрешителното за заустване, които се базират на категорията на повърхностния водоприемник. За пречиствателни станции за отпадни води до 10 000 ЕЖ не е задължително третирането на азота и фосфора, но компетентния орган (в случая Басейнова дирекция) може да наложи и по-строги ограничения.

АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Пречиствателни станции за промишлени отпадни води
Пречиствателни станции за промишлени отпадни води
Докато замърсеността на битовите отпадни води е типизирана, при промишлените такива предвиждането на замърсеността е доста по трудно. Изработването на технологична схема за пречистване на отпадните води е индивидуално за всеки отделен случай. В случай, че предприятието е съществуващо задължитело се прави анализ на отпадните води. При наличието на данни за замърсеността на водата на входа на пречиствателната станция и за показателите на водата при заустване, работата по избор на технологична схема се улеснява значително. Когато предприятието е в строеж и не може да се направи анализ на отпадните води се използват литературни данни.

АКВАРИУС ЕН ДИ - Продукти - Услуги
Услуги
Проектиране:
Проектантите от екипа на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД притежават пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно изискванията на Закона за устройство на територията(ЗУТ) и на Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
Консултиране
Екипът от високо специализирани консултанти на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД съумява гъвкаво и експедитивно да превръща идеите в реалност. Ние извършваме за Вас следните консултантски услуги: Консултантски Услуги по екологични проекти:Предпроектни проучвания по Наредба 4 за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Подготовка на документи за издаване на рарешително за заустване на пречистени отпадъчни води
Подготовка на документи за Преценка на необходомастта от ОВОС /Оценка на въздействието върху околната среда/; Екологични оценки; Комплексни разрешителни; Консултиране при избор на технологична схема на пречистване
Консултиране при избор на технологично оборудване
 
Открийте ни в Google+